Cazier Judiciar 

(descărcare cerere cazier judiciar - .doc - 144k)

(descărcare cerere cazier judiciar persoane juridice - .doc - 30k)

(descărcare/vizualizare Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar - .doc - 63k)

(certificatele de cazier judiciar emise în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari - .doc - 62k)

Acte necesare:

 • Cartea de identitate sau buletinul de identitate valabil;
 • Timbru fiscal în valoare de 2 RON;
 • Chitanţă de plată a taxei în valoare 10 RON;
 • Cerere tip care se completează cu majuscule;

Taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar în valoare de 10 lei se poate plăti:
- în numerar – la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului;
- prin mandat poştal – la unităţile Companiei Naţionale “Poşta Română” S.A., în contul Trezoreriei Statului nr. 203301084374342 – venituri din prestari servicii
- prin decontare bancară – din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România, în contul Trezoreriei Statului nr. 203301084374342 – venituri din prestari servicii


ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CAZIER 

 

Urmare a intrării în vigoare la 02.07.2009, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/14.06.2009, vă facem cunoscut că, începând cu data de 02.07.2009 a fost fixată taxa în cuantum de 10 lei, pentru eliberarea în regim normal, a certificatelor de cazier judiciar  persoanelor  fizice şi juridice, inclusiv persoanelor aflate în state membre UE.

 Eliberarea certificatelor de cazier judiciar se va face în termenul de până la 3 zile, prevăzut în Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar cu modificările şi completările ulterioare.

 

PERSOANA JURIDICĂ

CE SOLICITĂ ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR, SE VA PREZENTA PRIN REPREZENTANTUL LEGALLA UNITATEA DE POLIŢIE PE RAZA CĂREIA ÎŞI ARE SEDIUL SOCIAL SUCURSALA, FILIALA SAU PUNCTUL DE LUCRU, CONFORM ART. 211  ALIN.2 DIN LEGEA NR. 290/2004 PRIVIND CAZIERUL JUDICIAR.

REPREZENTANTUL LEGAL VA FACE DOVADA CALITĂŢII SALE

 

ACTE NECESARE pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar PERSOANE JURIDIC

 • CERERE TIP, COMPLETATĂ CU MAJUSCULE, SEMNATĂ ŞI ŞTAMPILATĂ DE CĂTRE CONDUCEREA SOCIETĂŢII;
 • CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI (în copie şi original);
 • CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI ÎN VALOARE DE 10 RON (în copie şi original; taxa de cazier judiciar se achită la Trezorerie);
 • TIMBRU FISCAL ÎN VALOARE DE 1 RON;
 • ÎMPUTERNICIRE SAU DELEGAŢIE SCRISĂ PENTRU REPREZENTANTUL LEGAL AL SOCIETĂŢII, CARE VA DEPUNE CEREREA ŞI VA RIDICA CERTIFICATUL;
 • BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE A REPREZENTANTULUI LEGAL (în copie şi original).
Eliberarea certificatului de cazier judiciar se face personal sau prin împuternicire legalizată la notariat.

 

Program de lucru cu publicul:

La sediul I.P.J. Hunedoara (Deva, str. M. Eminescu nr. 128-130)

 

Luni

09:00 - 11:00

13:00 - 16:00

Marţi

09:00 - 11:00

13:00 - 16:00

Miercuri

09:00 - 11:00

13:00 - 16:00

Joi

09:00 - 11:00

13:00 - 18:00

 

 

Audienţe

Eliberări

 Vineri  

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

 

La sediile din localităţile  Hunedoara, Haţeg, Petroşani şi Vulcan

 

Luni

09:00 - 10:30

15:00 - 16:00

Marţi

09:00 - 10:30

15:00 - 16:00

Miercuri

09:00 - 10:30

15:00 - 16:00

Joi

09:00 - 10:30

15:00 - 17:00


La sediul din localitatea  Brad

 

Luni

09:00 - 10:00

15:00 - 16:00

Marţi

09:00 - 10:00

15:00 - 16:00

Miercuri

09:00 - 10:00

15:00 - 16:00

Joi

09:00 - 10:00

15:00 - 17:00

La sediul poliţiilor Brad, Hunedoara, Haţeg, Petroşani şi Vulcan se eliberează certificate de cazier judiciar doar cetăţenilor români, născuţi în România şi fără antecedente penale.


Serviciul Poliţiei de Ordine Publică

Acte necesare[Apăsaţi aici]

Serviciul de Ordine Publică - Compartiment Sisteme de Securitate

Program de lucru cu publicul:

Depunere/ridicare atestat profesional/aviz port-arma de serviciu

Luni 10.00-12.00

Depunere/ridicare licente/proiecte

Marti-Vineri 08.00-09.00


Descărcare:
Tabel cu coeficienţii de criminalitate - 2013 (municipiu/oraş/comună)
Tabel cu coeficienţii de criminalitate - 2014 (municipiu/oraş/comună)


Persoane contact:

 • Comisar şef de poliţie MIHĂEŞ DAN
 • Inspector de poliţie MANDULA ALIN
 • Agent principal de poliţie STICLAN MARIUS
 • Agent principal de poliţie DOLIN ADRIAN


ANUNŢ PRIVIND LISTA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU AVIZAREA ADMINISTRATORILOR, ACŢIONARILOR SEMNIFICATIVI SAU ASOCIAŢILOR ENTITĂŢII CARE SOLICITĂ AUTORIZAREA SĂ DESFĂŞOARE ACTIVITĂŢI DE SCHIMB VALUTAR

În conformitate cu prevederile art. 5 alin.1, lit. d) din anexa nr. 2, respectiv cele ale punctului I.1. lit. i) din anexa nr.3 a Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 664/14.05.2012 entităţile care solicită acordarea autorizaţiei şi/sau înregistrarea pentru a desfăşura activităţi de schimb valutar au obligaţia de a face dovada existenţei avizului organelor de poliţie pentru toţi administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii. Pentru obţinerea acestui aviz, operatorii economici, cu sediul social în judeţul Hunedoara,trebuie să depună la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara următoarele documente:
1. Cererea de avizare, redactată şi dactilografiată în limba română, semnată şi ştampilată de către administratorul/reprezentantul legal al entităţii, care să conţină denumirea societăţii, date despre sediul social, puncte de lucru, obiect principal de activitate;
2. Copie după certificatul de înregistrare şi după actul constitutiv al societăţii sau orice alt document (procură, împuternicire, etc.) din care să rezulte că solicitantul, semnatar al cererii, are calitatea de reprezentant legal al societăţii, precum şi toate persoanele ce au calitate de administrator;
3. Tabel nominal, ştampilat şi semnat de către toţi administratorii/reprezentanţii legali ai entităţii, în care sunt menţionaţi punctual administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii entităţii care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii sunt persoane juridice, este necesară identificarea şi menţionarea în tabel inclusiv a persoanelor fizice care controlează ori deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect.
Pentru fiecare persoană fizică, se vor menţiona datele de identitate ale acestora (nume, prenume, data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, CNP-ul, domiciliul sau reşedinţa) şi calitatea avută.
4. Pentru fiecare persoană fizică menţionată în tabelul de la punctul 3) pentru care se solicită avizarea, se vor anexa următoarele documente:
4.1. Declaraţia pe proprie răspundere completată olograf de fiecare persoană fizică pentru care se solicită avizarea, conform modelului anexat mai jos;
4.2. Copie certificată după actul de identitate;
4.3. Copie după cazierul judiciar valabil potrivit art. 21 alin. 2 din Legea nr.290/2004. Pentru persoanele străine este necesar cazierul judiciar din ţara de origine tradus şi autentificat precum şi o copie certificată a permisului de muncă eliberat în condiţiile legii.

Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Toxice  

Dispoziţia I.G.P.R. nr. 25/27.05.2009 privind activitatea de vizare a permiselor de armă şi a atestatelor de colecţionar 

Documentaţie privind viza permise armă 

Program de lucru cu publicul:

 

  Primire documente

  Restituire documente

Luni

09:00 - 13:00

14:00 - 16:00

Marţi

09:00 - 13:00

14:00 - 16:00

Miercuri

09:00 - 13:00

14:00 - 16:00

Joi

09:00 - 13:00

14:00 - 16:00

Vineri

08:00 - 12:00

13:00 - 14:00

Acte necesare pentru autorizare deţinere:

       Arme de apărare cu glonţ

       Arme de apărare cu glonţ (militari şi poliţişti)

       Arme de vânătoare

       Arme de tir

       Arme letale în calitate de colecţionar

       Arme neletale

       Acte necesare pentru obţinerea atestatului de instructor în poligonul de tragere

Formulare:

        Instructaj persoane juridice

        Instructaj armă neletala

        Instructaj armă letala

        Proces verbal vânători

        Proces verbal asociaţii

Documente necesare pentru viza permisului de armă şi a atestatului de colecţionar:

        Documente necesare

        Programul de desfăşurare a vizei permisului de armă şi a atestatului de colecţionar

        Dispoziţia I.G.P.R. nr. 51/01.09.2008

        Formular cerere viză

    
Persoane contact:

 • Agent şef adjunct de poliţie MAIER ADRIAN