Conceptul de protecţie a datelor cu caracter personal reprezintă dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa şi obligaţia corelativă a statului de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecţie eficientă.

Prin date cu caracter personal se înţeleg acele informaţii care pot fi puse direct sau indirect în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi cu titlu de exemplu, numele, prenumele, cod numeric personal, adresa, telefon, imaginea, etc.

Având în vedere necesitatea de a apăra şi respecta dreptul fundamental la viaţă intimă şi privată,  protecţia datelor cu caracter personal constituie un domeniu deosebit de important fapt confirmat prin tratarea acestei tematici în capitole distincte prevăzute în Convenţia de Aplicare a Acordului Schengen.

 

Descărcare documente:

broşură protecţia datelor - limba română -

broşură protecţia datelor - limba engleză -

Descărcare modele pentru:

Protection of personal data - right of access

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces

Cerere pentru exercitarea dreptului de intervenţie

Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziţie

Plângere

 

G H I D

pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul 

INSPECTORATULUI de POLIŢIE JUDEŢEAN HUNEDOARA

 

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara, prelucrează date cu caracter personal în scopul:

 • prevenirii, cercetării, reprimării infracţiunilor şi menţinerii ordinii publice -  notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere cu nr. 5765
 • resurse umane - notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere cu nr. 6015
 • monitorizării/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private - notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere cu nr. 10808.

 

          Legea nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate prin mijloace automate şi/sau manuale, care fac parte dintr-un sistem de evidenţă sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem. 

 

         Legea nr.238/200, privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în domeniul ordinii publice.


           Date cu caracter personal: orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

          Operator de date cu caracter personal: poate fi orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sau care este astfel desemnat într-un act normativ.

 

         Autoritatea naţională de supraveghere este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în Bucureşti str. Olari, nr.32, Sector 3, autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, precum şi faţă de orice persoană fizică sau juridică.

 

 

           Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 677/2001, drepturile ce revin persoanei vizate sunt prevăzute în mod expres:  

  

                   • dreptul la informare - art.12;

                   • dreptul de acces la date – art.13;

                   • dreptul de intervenţie asupra datelor – art.14;

                   • dreptul de opoziţie – art.15;

                   • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – art.17;

                   • dreptul de a se adresa justiţiei – art.18.

 

          Informarea persoanei vizate este reglementată prin art.12 din Legea nr. 677/2001.

           În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:

 1. identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 2. scopul în care se face prelucrarea datelor;
 3. informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate.

 

            Dreptul de acces la date este prevăzut în art.13 din Legea nr. 677/2001.

            Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

 

 1. informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 2. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
 3. informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 4. informaţii privind existenta dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 5. informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea nr.677/2001, de a înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P., precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

           Dreptul de intervenţie asupra datelor este reglementat prin art.14 din Legea nr. 677/2001.

           Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

 1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
 3. notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

           Dreptul de opoziţie este prevăzut la art.15  din Legea nr. 677/2001.  

            Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
           Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului său al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

    

          Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale este reglementat prin art.17 din Legea nr.677/2001.  

           Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:

 1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
 2. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute mai sus.

 

           Dreptul de a se adresa justiţiei este prevăzut la art.18 din Legea  nr. 677/2001.

           Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr.677/2001, care le-au fost încălcate.
 

 

Atenţie: excepţiile privind exercitarea dreptului de informare, dreptului de acces la date, dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie sunt prevăzute la art.16 din Legea nr.677/2001 şi vizează limitarea exerciţiului acestor drepturi în cazul prelucrărilor şi transferului de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, precum şi al altor activităţi desfăşurate în domeniul dreptului penal, dacă prin aplicarea dispoziţiilor care reglementează modul de exercitare a drepturilor de referinţă este prejudiciată eficienţa acţiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuţiilor legale ale autorităţii publice.

 

 

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Legea nr.677/2001, referitoare la prelucrări de date cu caracter personal efectuate în cadrul I.P.J. Hunedoara puteţi transmite o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată la adresa: str. Mihai Eminescu, nr. 130, municipiul Deva, jud. Hunedoara, cod 330119 sau e-mail cabinet@hd.politiaromana.ro

 

I.P.J. Hunedoara, în calitate de operator de date cu caracter personal este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Exercitarea dreptului de acces este gratuită pentru o singura solicitare în cursul unui an.

 

În vederea apărării drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul I.P.J. Hunedoara,  pot înainta plângere către Autoritatea Naţională de Supravaghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din Strada Olari, nr. 32, Sector 2, Bucureşti, cod poştal 024057, e-mail : anspdcp@dataprotection.ro.

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. 

Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro

 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la

numărul de telefon: 0254.206722 interior 20322

Persoană de contact: Subinspector de poliție STOICUȚA GABRIEL - VICTORUȚ

e-mail: cabinet@hd.politiaromana.ro